Overvågning af systemiske risici

Finansielle kriser har betydning for samfundsøkonomien og velfærden. Den seneste finansielle krise var finanskrisen, der udviklede sig til en systemisk krise i efteråret 2008. I løbet af kort tid brød store dele af det globale finansielle system ned og sammen med den usikkerhed, som fulgte efter, bragte krisen betydelige velfærdstab med sig.

Systemiske finansielle kriser må også fremover forventes at indtræffe med mellemrum. Det Systemiske Risikoråd, som blev etableret efter finanskrisen, har bl.a. til opgave at advare om kommende finansielle kriser. Overvågning af systemiske risici er dermed en central del af Rådets arbejde.

Systemiske risici er komplekse at identificere, og fremtidige kriser vil formentlig tage andre former end de forrige, men nogle karakteristika vil givetvis også gentage sig i fremtiden, fx uholdbar høj kreditvækst. Det Systemiske Risikoråd overvåger opbygningen af systemiske risici fra forskellige vinkler i seks overvågningsblokke. I hver blok analyseres det, om underliggende drivkræfter aktuelt bidrager til at opbygge systemiske risici. For detaljer om Rådets overvågning af systemiske risici se notatet Overvågning af systemiske risici.