Det Systemiske Risikoråd

Om Rådet

Den seneste internationale finansielle krise havde karakter af at være en systemisk krise. Der var i årene forinden blevet opbygget væsentlige finansielle risici – fx i forhold til ejendomsmarkedet og handel med finansielle derivater – som gik på tværs af hele det finansielle system. Da nogle finansielle institutioner kom i problemer som følge af for høj risikotagning, fik det store konsekvenser for hele det finansielle system og realøkonomien. De finansielle risici var således blevet systemiske, dvs. de havde fået et omfang, der kunne sætte hele eller væsentlige dele af det finansielle system og den økonomiske udvikling under pres.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2012, at der skulle nedsættes et systemisk risikoråd, og i februar 2013 nedsatte erhvervs- og vækstministeren Det Systemiske Risikoråd. Rådet er etableret via en ændring af lov om finansiel virksomhed.

Det Systemiske Risikoråd er makroprudentiel myndighed i Danmark. Rådet skal adressere systemiske risici på det finansielle område, herunder på områder, som i dag kun i begrænset omfang eller slet ikke er underlagt regulering. Det Systemiske Risikoråd skal identificere og overvåge systemiske finansielle risici, da det er centralt at identificere dem på et tidligt tidspunkt. Derved kan der tages initiativer til at imødegå risiciene og undgå, at de når et niveau, hvor de kan have betydelige negative effekter på det finansielle system og realøkonomien. Rådet skal i sin overvågning af systemiske finansielle risici bl.a. kunne se på, hvor systemiske finansielle risici opbygges over tid og på tværs af sektorer. Se eksempler på systemiske risici her.

Rådets arbejde med systemiske risici omfatter tre dele. Rådet overvåger det finansielle system, henstiller om politiktiltag og evaluerer politiktiltag. En risiko er systemisk for det finansielle system, hvis hele eller væsentlige dele af systemet forventes ramt, hvis risikoen materialiserer sig. Det øger risikoen for, at en finansiel krise indtræffer.