Etablering af Rådet

I forlængelse af den finansielle krise og med henblik på understøttelse af finansiel stabilitet har der internationalt og i EU-regi været øget fokus på arbejdet med håndtering, herunder begrænsning og indkapsling, af systemiske finansielle risici og konsekvenserne heraf.

I EU-regi blev der pr. 1. januar 2011 etableret Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, European Systemic Risk Board – ESRB, der skal bidrage til at identificere og håndtere opbygning af systemiske risici i EU.

I december 2011 henstillede ESRB, at alle medlemslande skulle etablere myndigheder med ansvar for håndtering af systemiske risici, fx i form af et nationalt systemisk risikoråd.

Baggrunden for ESRB’s henstilling er, at effektiv håndtering af systemiske risici i EU ifølge ESRB afhænger af, at der er passende institutionelle rammer herfor i medlemslandene, da de konkrete værktøjer anvendes på nationalt niveau og ikke på EU-niveau. Herudover drøftes håndtering af finansiel stabilitet og rammerne herfor i medlemslandene, hvorfor der er behov for retningslinjer, der kan sikre konsistens mellem landene.

I Danmark bad erhvervs- og vækstministeren Udvalget om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark om at vurdere mulighederne i Danmark. Udvalget afgav i forlængelse heraf en rapport om etablering af et systemisk risikoråd i Danmark.